Анықталған интеграл аңықтамасы және Ньютон-Лейбниц формуласы

Жоғарыдан y=f(x) функциясымен ал төменнен OX координат өсімен шектелген мына фигураның ауданың есептейік:

аңықталған интеграл

Бұл үшін [a; b] сегментің a=x0<x1<…xn-1<xn=b нүктелерімен [x0; x1], [x1; x2] ,…, [xn-1; xn] сегменттерге бөлейік те әрбір сегментте мынандай тіктөртбұрыштарды сызайық:

интегралдық қосынды

Бұл тікбұрыштардың жалпы ауданы аталған фигураның ауданына жуықтап алғанда тең болады.

Осы тікбұрыштардың жалпы ауданы Sn мынаған тең:

мұндағы xk* ∈ [xk-1; xk]

Тұжырым.

[x0; x1], [x1; x2] ,…, [xn-1; xn] сегменттерінің ең үлкенінің ұзындығы нөлге ұмтылғанда Sn саны аталған фигураның S ауданына ұмтылады, яғни мына шек орынды:

Анықталған интеграл анықтамасы

Анықтама

f(x) функциясының a және b аралығындағы анықталған интегралы деп мына шекті атаймыз:

Интеграл деген не?

Ньютон-Лейбниц формуласы

Егер f(x) функциясы [a; b] сегментінде үзіліссіз болса онда мына формула орынды:

Ньютон-Лейбниц формуласы

мұндағы F′(x)=f(x)

Мысалы мына интегралды есептейік:

Интегралды есептеу мысалы

Қандай функцияның туындысы x тең?

F(x) = x2/2 + C

Себебі:

F'(x) = (x2/2 + C)’ = x

Интегралға мысал

Интегралды табу

Жаттығулар

Ньютон-Лейбниц формуласын пайдалана отырып мына анықталған интегралдарды есептеңіз:

Интегралды есептеу

Интегралдау

Синустын интегралы

Математикалық талдау

Автор: Жандос Көксу

Сұрақ қою