Мектептің алгебра курсы!

Нақты сандар жиыны - Натурал, бүтін, рационал сандар жиындары

Нақты сандар жиыны жайында мағлұмат. Натурал, бүтін, рационал және иррационал сандар жиындары

Нақты сандардың қасиеттері мен түрлендіру ережелері

Нақты сандардың қасиеттері мен сандарды түрлендіру ережелері жайында толық мағлұмат

Қысқартылған көбейту формулалары

Қысқартылған көбейту формулалары мен олардың көмегімен сандық өрнектерді түрлендіру

Нақты санның дәрежесі

Нақты санның дәрежесі мен оның қасиеттері және заңдылықтары

Модуль немесе абсолюттік шама

Нақты санның модульі немесе абсолюттік шамасы және оның қасиеттері

Көрсеткіштік теңдеулер мен оларды шешу амалдары

Көрсеткіштік теңдеулер және оларды шешу амалдары. Көрсеткіштік теңдеулерді жаңа айнымалы және дәреженің қасиеттерің пайдалану арқылы шешу

Алгебралық теңдеулер және оларды шешу әдістері

Теңдеулер жайында түсінік және алгебралық теңдеулерді шешу әдістері

Сызықтық теңдеу мен оны шешу амалдары

Сызықтық теңдеу аңықтамасы мен сызықты теңдеулерді шешудің жалпы әдістері

Сызықты теңдеулер жүйесі

Сызықты теңдеулер жүйесі мен оны шешу әдістері

Квадраттық теңдеу

Квадраттық теңдеу және оны шешу амалдары. Дискриминант арқылы квадраттық теңдеудің шешімің табу

Виет теоремасы және квадраттық теңдеулер

Виет теоремасы квадраттық теңдеуді оның шешімдері арқылы аңықтайды

Кубтық теңдеу және оны топтастыру әдісімен шешу

Кубтық теңдеу және топтастыру әдісі. Кубтық теңдеуді топтастыру әдісімен шешу

Биквадрат теңдеуі және оны шешу әдісі

Биквадрат теңдеуінің аңықтамасы және оны шешу әдісі. Биквадрат теңдеуің жаңа айнымалыны еңгізу арқылы шешу

Математикалық прогрессиялар

Санды прогрессиялар. Арифметикалық және геометрикалық прогрессиялары. Мектеп курсының прогрессиялары

Арифметикалық прогрессия және оның қасиеттері

Арифметикалық прогрессия және оның қасиеттері. Арифметикалық прогрессияның аңықтамасы

Геометриялық прогрессия

Геометриялық прогрессия ұғымы және оның қасиеттері. Геометрикалық прогрессияның аңықтамасы

Теңсіздік ұғымы. Теңсіздіктің қасиеттері

Теңсіздік ұғымы. Теңсіздіктің қасиеттері

Сызықты теңсіздік және оны шешу әдістері

Сызықты теңсіздік және оны шешу әдістері. Сызықты теңсіздіктердің шешімі

Бөлшек теңсіздік пен оны шешу әдістері

Бөлшек теңсіздік пен оны шешу әдістері

Көрсеткіштік теңсіздіктер

Көрсеткіштік теңсіздіктер мен оларды шешу әдістері. Алгебралық теңсіздікте

Тригонометрия негіздері- синус, косинус, тангенс, котангенс аңықтамалары

Тригонометрия негіздері мен синус, косинус, тангенс және котангенстің аңықтамалары

Негізгі тригонометрикалық формулалар

Негізгі тригонометрикалық формулалар

Синус пен косинустың глобальді аңықтамалары

Синус пен косинустың глобальді аңықтамалары

Арксинус пен арккосинус

Арксинус пен арккосинус және тригонометрикалық теңдеулерді шешу

Синус, косинус, тангенс және котангенс кестесі

Синус, косинус, тангенс және котангенс кестесі. Тригонометрикалық функциялардың мәндері

Тригонометриялық теңдеулер

Тригонометриялық теңдеулер және оларды шешу әдістері. Жаңа айнымалыны еңгізу әдісі

Логарифм ұғымы

Санның логарифмі және логарифмнің қасиеттері. Логарифмдік формулалар

Логарифмдік теңдеулер

Логарифмдік теңдеулер және оларды шешу әдістері. Жаңа айнымалы арқылы шешу әдісі

Төртбұрыш пен оның аудандарың есептейтің формулалар

Төртбұрыш пен оның аудандарың есептейтің формулалар

Комплекс сандар деген не? Комплекс сандарды қосу, алу көбейту және бөлу

Комплекс сандар деген не? Комплекс сандарды қосу, алу көбейту және бөлу амалдары. Кешен сан деген не?

Граф деген не?

Граф деген не?

Факториал деген не?

Факториал деген не? Факториал деп бірден бастап сандардың өзара көбейтіндісі

Алгебра пәні

Алгебра сандар мен сандарға қатысты қосу, көбейту, бөлу, алу, дәрежеге шығару тәрізді операцияларды және олардың өзара арақатынастарың, оған қоса сызықты, квадраттық теңдеулерді зерттейтің ғылым. Біз осы сайтта мына алгебралық ұғымдарды баяндаймыз:

1. Сандар жиындары. Натурал, бүтін, рационал, иррационал, нақты сандарды және олардың қасиеттерің қарастырамыз.

2. Теңдеулер. Сызықты, квадраттық, сызықты теңдеулер жүйелерің шешуді үйренеміз.

3. Прогрессиялар. Арифметикалық және геометрикалық прогрессиялар мен олардың қасиеттерің зерттейміз.

4. Теңсіздіктер. Сызықты, бөлшек теңсіздіктер және оларды шешу әдістерің қарастырамыз.

5. Тригонометрия. Синус, косинус, тангенс, котангенс тәрізді тригонометриялық функцияларды және олардың қасиеттерің қарастырамыз.

6. Логарифм. Логарифм ұғымын және оның қасиеттерін қарастырамыз. Сонымен қатар бұл тізімге еңбеген көптеген басқа ұғымдарды да қарастырамыз.