Модуль немесе абсолюттік шама

Аңықтама

a нақты санының |a| абсолюттік шамасы немесе модулі деп мына теңдікпен аңықталатың санды атайды:

модуль

Мысалы.

|-10|= -(-10) =10, |7|= 7

Кез келген a және b нақты сандары үшін мына формулалар орынды:

a). |a+b| ≤ |a|+|b|

b). санның модулі мұндағы b ≠ 0

c). |a-b| ≥ |a|-|b|

d). |ab|=|a| |b|

 

Жаттығу.

a)-d) формулаларын өз бетімен дәлелдеңіз.

Мектептің алгебра курсы!

Автор: Жандос Көксу

Сұрақ қою